top of page

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dahua Technology Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa).

1.2.    Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer +48-887-501-051 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: DH_Privacy@dahuatech.com.

2.    CELE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe (i) w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, firmy, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celach marketingu bezpośredniego, w tym prowadzenia statystyki wewnętrznej umożliwiającej optymalizację marketingu bezpośredniego oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a dane osobowe (ii) w postaci wizerunku w celach informacyjno-promocyjnych i marketingowych Dahua Technology Poland sp. z o.o. dotyczących Wydarzenia. W szczególności Pani/Pana dane osobowe zostaną wykorzystane w następujący sposób:
2.1.1.    w zakresie, danych o których mowa w pkt (i): przesyłanie informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i szkoleń oferowanych przez Dahua Technology Poland sp. z o.o.; prowadzenie statystyk związanych z udziałem w Wydarzeniu;
2.1.2.    w zakresie wizerunku: przygotowanie relacji z Wydarzenia w mediach społecznościowych i/lub na stronie internetowej Dahua Technology Poland sp. z o.o.; przygotowanie podsumowującego raportu do centrali, tj. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd;

2.2.    Podstawą przetwarzania Pani/Pana imienia, nazwiska, stanowiska, firmy, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej są uzasadnione interesy prawne Dahua Technology Poland sp. z o.o. w postaci (i) marketingu bezpośredniego, w tym prowadzenie statystyki wewnętrznej, (ii) przesyłania danych osobowych do jednostki dominującej Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd, tj. do wewnętrznych celów administracyjnych, oraz (iii) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2.3.    Podstawą przetwarzania Pani/Pana wizerunku jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2.4.    Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, firmy, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Dahua Technology Poland sp. z o.o. działalności informacyjno-promocyjnej i marketingowej, w tym prowadzenia statystyk oraz do czasu cofnięcia przez Panią /Pana zgody lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Dahua Technology Poland sp. z o.o.

2.5.    Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Dahua Technology Poland sp. z o.o. działalności informacyjno-promocyjnej i marketingowej, najpóźniej do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

2.6.    Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.


3.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1.    Dahua Technology Poland sp. z o.o. może przekazywać Pani/Pana dane osobowe określonym zaufanym osobom trzecim, które świadczą na rzecz Dahua Technology Poland sp. z o.o. usługi lub wykonawcom, usługodawcom oraz innym osobom trzecim, które angażujemy dla wsparcia naszej działalności oraz które związane są zobowiązaniem umownym do zachowania poufności danych osobowych oraz do wykorzystywania ich jedynie dla celów, dla których zostały im przez nas ujawnione.

3.2.    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane w szczególności do:

•    jednostki dominującej Grupy Dahua, tj. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd z siedzibą w Hangzhou w Chinach (Bin’An Road 1199, Binjiang District);
•    dostawcom systemów IT, którzy dostarczają Dahua Technology Poland sp. z o.o. usługi baz danych oraz serwisują sprzęt informatyczny;
•    podmiotom, przy pomocy których Dahua Technology Poland sp. z o.o. będzie wykonywała działalność informacyjno-promocyjną i marketingową, w tym upoważnionym pracownikom i współpracownikom takich podmiotów oraz podmiotom przetwarzającym;
•    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pełniącego nadzór epidemiologiczny na danym terenie na jego żądanie;
•    wszystkim odbiorcom materiałów informacyjno-promocyjnych i marketingowych.

4.    PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

4.1.    Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z uwagi na to, że (i) Dahua Technology Poland sp. z o.o. nie posiada w pełni niezależnego i funkcjonalnego departamentu ds. kadr, finansów lub kwestii prawnych i uzależniona jest od odnośnych departamentów Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd, - jednostki dominującej Grupy Dahua, (ii) Dane osobowe mogą zostać umieszone na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, czy LinkedIn, oraz (iii) Dahua Technology Poland sp. z o.o. może korzystać z usług dostawców systemów i rozwiązań informatycznych, którzy mogą przechowywać Dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza EOG (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych). Przekazanie Danych osobowych poza EOG, będzie następować na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na gruncie prawodawstwa państwa trzeciego lub przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń prawnych, w szczególności ww. podmioty posiadają własne Polityki prywatności, w których szczegółowo opisano zasady przetwarzania danych osobowych i prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.


5.    PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

5.1.    Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez Dahua Technology Poland sp. z o.o., przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

•    prawo dostępu do danych osobowych;
•    prawo do sprostowania danych osobowych;
•    prawo do usunięcia danych osobowych;
•    prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
•    prawo do przenoszenia danych osobowych;
•    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
•    prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

5.2.    W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.3.    W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.    WYMÓG/ DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH

6.1.    Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. 

bottom of page